Ubezpieczenia emerytalne

Warto odpowiednio wcześnie zadbać o godziwą emeryturę. Indywidualne konta emerytalne to niezawodne sposoby na zdobycie dodatkowych środków, dzięki którym emerytura stanie się okresem spokojnym, bezpiecznym i zasobnym w fundusze na realizację swoich planów życiowych.

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, będzie zobowiązany utworzyć pracowniczy plan kapitałowy (PPK). Najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników zostaną objęci nowymi przepisami 1 lipca 2019 roku.

Dlaczego warto?

 • Ulga podatkowa
  Prowadzenie PPK będzie wliczone w koszty uzyskania przychodu.
 • Mniejsza rotacja pracowników
  PPK może mieć wpływ na niższy wskaźnik rotacji pracowników, a tym samym niższe koszty ich rekrutacji. Stając się elementem pakietu świadczeń dla pracowników, umożliwią pracodawcy kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy.
 • Benefit dla pracowników
  Wpłaty dodatkowe mogą być wykorzystane jako benefit dla pracowników, wg przyjętych kryteriów – zbiorowego układu pracy, stażu pracy, regulaminu wynagradzania.
 • Zwolnienie z ZUS
  Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PPK w PZU

TFI PZU SA, stanowiące część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

 1. Wieloletnie doświadczenie
  Od ponad 200 lat ubezpieczamy mienie i życie naszych klientów oraz mamy 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi.
 2. Mocna pozycja rynkowa
  Jesteśmy największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej – 22 mln klientów i 300 mld zł aktywów.
 3. Zaufany dostawca produktów emerytalnych
  Jesteśmy nr 1 na rynku pracowniczych programów emerytalnych (PPE) – obsługujemy ponad 600 firm, co stanowi 50% udziału w runku.
 4. Wsparcie w każdej sytuacji
  Jesteśmy do dyspozycji Twojej i Twoich pracowników. Mamy rozbudowaną sieć doradców i kilkaset oddziałów w Polsce. Dodatkowo uruchomiliśmy dedykowaną infolinię PPK: +48 22 640 06 22.
 5. Wygodna obsługa
  Stworzyliśmy dedykowany portal do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, dzięki któremu możesz łatwo zarządzać PPK w swojej organizacji.

Indywidualne Konto Emerytalne IKE PZU

Dla kogo?

Indywidualne Konto Emerytalne IKE PZU to oferta dla osób zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem środków na dodatkową, indywidualnie gromadzoną emeryturę w ramach III filara systemu emerytalnego i chcących zabezpieczyć kapitał na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. To także doskonała inwestycja, zarówno dla osób preferujących bardziej aktywny i indywidualny sposób zarządzania swoimi środkami (program indywidualny), jak i dla osób, które korzystają z zaproponowanego programu inwestycyjnego dostosowanego do wieku ubezpieczającego (program rekomendowany).

Korzyści

Sześć dostępnych funduszy oznacza możliwość efektywnej dywersyfikacji portfela zgodnie z możliwościami finansowymi oraz temperamentem inwestycyjnym każdego zainteresowanego. Dzięki odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka można minimalizować ewentualne straty w okresach bessy, przenosząc środki na przykład do funduszy pieniężnych, lub też zwiększać potencjalny zysk, wybierając agresywne fundusze akcyjne w okresach prosperity na giełdach (program indywidualny). Bardzo ważna jest możliwość oszczędzania bez potrącania 19% podatku od zysków kapitałowych oraz elastyczność dodatkowych wpłat – klient sam decyduje o ich terminie i wysokości.

Program inwestowania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i zakłada dwa podstawowe warianty:

 • rekomendowany – stworzony przez naszych specjalistów z myślą o wszystkich, którzy cenią wygodę, wysokie zyski i bezpieczeństwo powierzonych środków,
 • indywidualny – jeżeli ktoś sam chce decydować o swoim portfelu inwestycyjnym.

Fundusz daje także możliwość lokowania nadwyżek wpłat ponad roczny limit przewidziany Ustawą o IKE na rachunku dodatkowym w wybranym funduszu i swobodny dostęp do gromadzonych tam środków, charakteryzuje się przejrzystymi i niskimi opłatami z atrakcyjnymi zniżkami i wymaga minimum formalności przy zawarciu umowy (brak badań lekarskich).

Środki zgromadzone na IKE zgodnie z wolą oszczędzającego mogą być wypłacane zarówno w formie jednorazowej, jak i ratalnej. Gwarantowana jest także pełna płynność – częściowy lub całkowity zwrot wpłaconych środków w dowolnym momencie inwestycji.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są wypłaty środków z rachunku IKE oszczędzającemu po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych, lub uposażonym w przypadku śmierci oszczędzającego, oraz wypłata sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci oszczędzającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE PZU

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE, to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

IKZE to nowa forma oszczędzania wprowadzona przez rząd, zachęcająca do oszczędzania. Tworząc IKZE rząd chciał zrekompensować podatnikom obniżenie składki przekazywanej do OFE. W 2010 roku została ona zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. wynagrodzenia.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych” wprowadza pozytywne dla podatników zmiany w funkcjonowaniu IKZE.

W skrócie IKZE to:

 1. Sposób oszczędzania – najefektywniejszy i najbardziej motywujący – najefektywniejszy i najbardziej motywujący
 2. Zwrot podatku – zainwestowane środki można odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (w 2018 roku maksymalnie 1’706* PLN)
 3. Brak podatku „Belki” od zysku – zyski nie są objęte podatkiem „Belki”
 4. Imponujące historyczne wyniki IKZE – środki są inwestowane przez instytucje oferujące IKZE, a zyski za 2013 i 2014 rok w wybranych instytucjach są imponujące (np. 30% zysku z inwestycji uzyskane 2013 roku)
 5. Dodatkowe zalety – jeśli będziemy oszczędzać przez kolejne 5 lat, a zyski wypłacimy po 65 roku życia zapłacimy tylko 10% podatku
 6. Ale i limity – na IKZE nie można wpłacić więcej, niż 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2018 roku limit wpłat wynosi 5 331,60 PLN
Ubezpieczenia emerytalne

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Grupa PZU jest niekwestionowanym liderem rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. W ramach pionu PZU Inwestycje, w skład którego wchodzą programy z TFI PZU i PZU Życie, według danych na koniec grudnia 2016 r. prowadzimy 501 pracowniczych programów emerytalnych. Wartość zgromadzonych w nich środków przekracza 4,8 mld zł, a liczba uczestników to około 185 tys. osób. To oznacza, że co drugi Polak, który posiada PPE, korzysta z naszej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Zaufało nam blisko 50 proc. pracodawców, którzy zdecydowali się na wprowadzenie w swoich firmach PPE.

Charakterystyka ogólna

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) zostały wprowadzone i uregulowane w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych, jako całkowicie dobrowolny i ogólnodostępny system zorganizowanego oszczędzania, przeznaczony dla osób, które chcą dodatkowo powiększyć swoją emeryturę. Uczestnictwo w trzecim filarze stwarza możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia po przejściu na emeryturę.

Składka podstawowa finansowana jest przez pracodawcę, jej wysokość może być określona w sposób:

 • kwotowy
 • procentowy
 • procentowy z kwotowym ograniczeniem

jednak nie może przekroczyć 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika.

Uczestnik PPE może również, o ile przewiduje to umowa zakładowa, dodatkowo powiększać swoje oszczędności tworzące jego przyszły kapitał emerytalny, poprzez zadeklarowanie składki dodatkowej. Składka dodatkowa inwestowana jest na takich samych warunkach, jak składka podstawowa i korzysta z przywilejów grupowego inwestowania w subfundusze.

W ramach PZU Inwestycje prowadzimy pracownicze programy emerytalne oparte o fundusze inwestycyjne oraz oparte o produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne.

Dlaczego PPE w Grupie PZU ?

Warto stworzyć z nami Pracowniczy Program Emerytalny ponieważ:

 • jesteśmy liderem rynku PPE w Polsce (prowadzimy ponad 500 PPE dla ponad 180 tys. osób),
 • posiadamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie długoterminowego zarządzania środkami finansowymi na cele emerytalne,
 • posiadamy wiedzę i ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rejestracji wniosków zgodnie z wymaganiami ustawy o PPE,
 • dysponujemy zapleczem informatycznym własnego agenta transferowego, mogącego automatycznie przetwarzać pliki składkowe,
 • posiadamy własny program informatyczny Kurier PPE umożliwiający współpracę z systemami kadrowo – płacowymi w celu obsługi PPE,
 • organizujemy i prowadzimy spotkania informacyjne dla pracowników w celu przedstawienia zasad funkcjonowania oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w PPE,
 • dostarczamy profesjonalnie przygotowane materiały informacyjne dla pracodawców, pracowników (ulotki informacyjne, plakaty o PPE, artykuły do gazetek zakładowych, prezentacje do Intranetu, itp.),
 • wyniki inwestycyjne subfunduszy znajdujących się w naszej ofercie są konkurencyjne ,
 • cieszymy się dużą renomą,
 • procesy inwestycyjne są jasno zdefiniowane, zaś style zarządzania konsekwentne, nastawione na stabilność, kontrolę ryzyka i ochronę kapitału klientów subfunduszy,
 • potrafimy elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych,
 • dajemy wybór – w ramach PZU Inwestycje prowadzimy pracownicze programy emerytalne oparte o fundusze inwestycyjne oraz oparte o produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne,
 • jako jedyni otrzymaliśmy prestiżowe godło Teraz Polska, któremu patronuje Prezydent RP.

Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracodawcy to:

 • wzmocnienie prestiżu zakładu pracy wśród pracowników oraz potencjalnych inwestorów,
 • atrakcyjny element polityki płacowej, składki dodatkowe oznaczają podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników, przy mniejszych kosztach,
 • oszczędność, bo kwoty składek podstawowych nie są wliczone do wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania składek na ubezpieczenia społeczne (do 7% wynagrodzenia pracownika),
 • inwestycja, bo wydatki poniesione na prowadzenie programu stanowią koszty uzyskania przychodu.

Przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracownika to:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego poprzez znaczące uzupełnienie przyszłej
 • emerytury,
 • większe zarobki, bo składki wpłacane przez pracodawcę oznaczają podwyższenie wynagrodzenia nawet do 7%,
 • oszczędność, bo dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenie z tytułu PPE są zwolnione z podatku dochodowego, większe zyski, bo pracownicy mogą zadeklarować składkę dodatkową i oszczędzać większe kwoty na cele emerytalne, co jest znacznie korzystniejsze od indywidualnego oszczędzania, poza PPE.

Grupa PZU oferuje dwie formy PPE:

 • PPE w formie odprowadzania składek do funduszu inwestycyjnego,
 • PPE w formie ubezpieczeniowej.

PPE w formie odprowadzania składek do funduszu inwestycyjnego to program o charakterze czysto inwestycyjnym – inwestowane jest 100% składki. Każdy uczestnik PPE może wybrać najlepszą dla siebie strategię inwestycyjną. Wszystkie subfundusze inwestycyjne charakteryzują się:

 • świadczenia z tytułu śmierci uczestnika programu,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • dodatkowego świadczenia na wypadek niezdolności do pracy.

Wysokość świadczeń oraz sumy ubezpieczenia uzależniona jest od ustalonej przez pracodawcę oraz stronę społeczną części składki na ochronę ubezpieczeniową, która może kształtować się w przedziale od 1 do 15% składki podstawowej. Wpływ na ich wysokość ma również liczebność grupy oraz jej struktura wiekowo-płciowa. W przypadku śmierci uczestnika PPE, PZU Życie SA wypłaca uposażonym lub spadkobiercom świadczenie będące sumą wartości zgromadzonych środków i dodatkowo określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Nagrody

W 2011 r. Pracowniczy Program Emerytalny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA został uhonorowany Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. To prestiżowe godło, któremu patronuje Prezydent RP, jest przyznawane najlepszym polskim produktom i usługom, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem dla innych.

Grupowy Plan Emerytalny

Co to jest GPE?

Formuła GPE to:

 • preferencyjne warunki kosztowe – 100% alokacja wpłacanych składek
 • możliwość wyboru sposobu oszczędzania pomiędzy:
  • Modelem Indywidualnym, gdzie pracownik samodzielnie podejmuje decyzje o wyborze subfunduszu,
  • Modelem Rekomendowanym, gdzie wpłacane składki są automatycznie dostosowywane do wieku pracownika,
 • krótszy i prostszy proces uruchomienie planu – brak obowiązku rejestracji planu przez KNF
 • bardzo elastyczne konstruowanie warunków funkcjonowania Plan,
 • możliwość funkcjonowania GPE samodzielnie lub jako uzupełnienie Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • plan finansowany przez Pracodawcę i Pracowników lub jedynie przez Pracowników (Pracodawca angażuje się wtedy tylko organizacyjnie),
 • możliwość kontynuowania oszczędzania na emeryturę na preferencyjnych warunkach po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • możliwości składania dyspozycji przez Internet.

Pracodawco,
utwórz PPK w PZU

Jako zaufany dostawca produktów emerytalnych, służymy pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie. 

Zapraszam do kontaktu

Jadwiga Iwaniak
nr tel 602 622 901
Doradca finansowo-ubezpieczeniowy PZU