Ubezpieczenia firmowe i zawodowe

Ogólna odpowiedzialność cywilna

Wiele zawodów wymaga szczególnej ochrony. Zapewniają ją nasze ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Dzięki nim wypłacimy odszkodowanie tym, którym wyrządzisz szkodę w następstwie swojej
pracy.

Dla kogo?

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego mienia (np. właściciele kamienic),
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. urzędy gminy).

Co zyskasz?

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które:

 • Ty lub Twój pracownik wyrządzicie w następstwie działania lub zaniechania w związku z prowadzeniem działalności,
 • powstały w następstwie zaniedbania w związku z posiadanym mieniem (np. nieruchomością czy majątkiem ruchomym).

Poniżej kilka wybranych przykładów sytuacji, w których działa nasze ubezpieczenie:

 • Ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym przez Ciebie chodniku przed Twoją piekarnią.
 • Twój pracownik podczas naprawy uszkodzi samochód oddany do Twojego warsztatu.
 • Uszkodzisz drzwi budynku w czasie remontu, który wykonuje Twoja firma.
 • Ktoś złamie ząb, jedząc ciastko wyprodukowane w Twojej firmie, w którym znalazła się łupina orzecha.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje (osobno płatne klauzule dodatkowe), dzięki temu dopasujesz zakres ubezpieczenia do specyfiki Twojej działalności.

Zobacz przykłady klauzul dodatkowych.

 1. Wadliwy produkt
  Klauzule dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt, który Twoja firma wprowadziła do obrotu.
 2. Zniszczenie rzeczy
  Klauzule, które dotyczą Twojej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia:

  • nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia czy leasingu,
  • rzeczy, w tym pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, abyś je np.: naprawił, wyczyścił, chronił lub przechowywał.
 3. Wypadek przy pracy
  Klauzula dotycząca Twojej odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł Twój pracownik podczas wykonywania pracy.
 4. Szkody podczas imprez
  Klauzule dotyczące Twojej odpowiedzialności za szkody, które ponieśli uczestnicy imprezy organizowanej przez Twoją firmę.

Obowiązkowe OC podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego lub np. lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską wyrządzą szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo

Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie z prawem, muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

 1. podmiotów leczniczych, które wykonują:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. lekarzy, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.
 3. pielęgniarek i położnych, które wykonują świadczenia zdrowotne w ramach
  indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które podmiot wykonujący działalność leczniczą, wyrządzi w wyniku:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych (ubezpieczenie przysługuje, jeśli zabiegi są udzielane w związku z wadą wrodzoną, urazem, chorobą lub następstwem jej leczenia).

Szczegóły zakresu ubezpieczenia określa .Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729).

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729).

OC Lekarzy


Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym lekarz
wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla lekarzy, którzy:

 • nie prowadzą działalności leczniczej, czyli np. wykonują zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
 • prowadzą działalność leczniczą, np. w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobie, której nieumyślnie wyrządzisz szkodę w związku z wykonywanym zawodem.

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach.

 • Wariant I
  Jeśli nie podlegasz obowiązkowemu OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 • Wariant II
  Jeśli podlegasz obowiązkowemu OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

  • pokryjemy koszty szkód, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem,
  • dajemy ochronę powyżej sumy gwarancyjnej, która wynika z umowy Twojego obowiązkowego ubezpieczenia OC (jest to tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe),
  • możesz wybrać jeden w dwóch zakresów (podstawowy albo rozszerzony).

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje. Wystarczy, że wykupisz tzw. klauzule dodatkowe. Poniżej kilka przykładów.

 • Wypadki poza Polską w czasie udzielania pierwszej pomocy medycznej, udziału w stażu, w delegacji służbowej czy w konferencjach naukowych.
 • Szkody, których doznali Twoi pracownicy w następstwie wypadku przy pracy (tylko w przypadku zakresu rozszerzonego).
 • Szkody w wynajmowanym mieniu nieruchomościach – np. w lokalu, i ruchomościach – np. w wyposażeniu gabinetu (tylko w przypadku zakresu rozszerzonego).
 • Szkody powstałe wskutek zabiegów chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej jeśli przeprowadzenie ich nie było następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutkiem jej leczenia

Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarzy, pielęgniarek lub położnych

Dla kogo

Ubezpieczenie dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Kiedy możemy pomóc

Pomożemy Ci, jeśli np. ktoś niesłusznie oskarży Cię o to, że:

 • przyjąłeś/przyjęłaś korzyść majątkową,
 • niewłaściwe zdiagnozowałeś/ zdiagnozowałaś chorobę,
 • nie udzieliłeś/nie udzieliłaś pomocy medycznej,
 • postąpiłeś/postąpiłaś sprzecznie z etyką lekarską,
 • spowodowałeś/spowodowałaś śmierć pacjenta w wyniku błędu w sztuce lekarskiej.

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach: Komfort i Super.

Co możesz zyskać

Zobacz, jaką pomoc prawną otrzymasz, jeśli jesteś lekarzem, pielęgniarką lub położną.

 • Porada prawna
  Prawnik udzieli porady telefonicznie, prześle (np. e-mailem) wzory pism czy teksty aktów
  prawnych.
 • Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego
  Zorganizujemy pomoc prawnika i zapłacimy za jego pracę.
 • Koszty sądowe
  Pokryjemy koszty sądowe.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

OBOWIĄZKOWE OC DETEKTYWÓW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym detektyw wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje:

 • W czasie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 Ustawy o usługach detektywistycznych
 • Nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania tej działalności.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym detektyw wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 15 tys. euro dla jednego zdarzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (19.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (19.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

OBOWIĄZKOWE OC ADWOKATÓW

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym adwokat wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla adwokatów, którzy wykonują zawód na podstawie Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje:

 • w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów i
 • nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania czynności adwokata.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym adwokat wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w o Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów (11.12.2003) raz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

OBOWIĄZKOWE OC NOTARIUSZY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym notariusz wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla notariuszy, którzy wykonują zawód na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dokonanie pierwszej czynności, o której mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym notariusz wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem swojego zawodu.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC notariuszy (11.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC notariuszy (11.12.2003) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

OBOWIĄZKOWE OC RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Odszkodowanie dla osób, którym rzeczoznawca majątkowy wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 • Jeśli zatrudniasz innych rzeczoznawców majątkowych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą oni wyrządzić.
 • Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym wykonywanie czynności rzeczoznawców majątkowych.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym rzeczoznawca majątkowy wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.

Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 25 tys. euro dla jednego zdarzenia oraz dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (13.12.2013) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (13.12.2013) oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

OBOWIĄZKOWE OC FIRM AUDYTORSKICH

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym pracownicy firmy audytorskiej wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych, czyli np. rewizji finansowej.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla firm audytorskich.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania:

 • czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską,
 • pozostałych czynności, które firma audytorska może wykonywać.

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy firmy audytorskiej wyrządzą szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności rewizji finansowej oraz świadczenia usług.

 • Zakres czynności zawodowych, o których mowa, określa art. 47 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 • Minimalna suma gwarancyjna uzależniona jest od rodzaju czynności, które wykonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Informacja prawna

Ten tekst nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).

Pracodawco,
utwórz PPK w PZU

Jako zaufany dostawca produktów emerytalnych, służymy pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie. 

Zapraszam do kontaktu

Jadwiga Iwaniak
nr tel 602 622 901
Doradca finansowo-ubezpieczeniowy PZU